Yomiko Readman (Kotobukiya) - Plastiq Pixel
Yomiko Readman (Kotobukiya) Figure

Yomiko Readman (Kotobukiya) Figure

Read or Die (R.O.D.) anime series.