Kan'u Unchou [Wet T-Shirt] (Griffon) - Plastiq Pixel
Kanu Unchou [Wet Uniform Version] (Griffon Entertainment) Figure

Kanu Unchou [Wet Uniform Version] (Griffon Entertainment) Figure

Ikki Tousen anime series.