Natsumi Tsujimoto and Daimaru Nakajima - Heart to Heart [A12] - Plastiq Pixel